HIRVIPORUKAN SÄÄNNÖT

Hirvenmetsästyssääntö

1. Soveltaminen

Metsästyssääntö on yleisessä kokouksessa hyväksytty toimintaohje Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:n hirvenmetsästyksen järjestämiseksi. Se täydentää lainsäädännön ja seuran sääntöjen antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä seuran kokouksen ja päätöksiä.

2. Yleinen tavoite

Metsästyksen ja riistanhoidon tavoite on säilyttää riistakannat tuottavina ja luonnon kannalta kestävinä. Riistanhoito tukeutuu valikoivaan verotukseen, hirvien elinolosuhteiden turvaamiseen ja parantamiseen.

Samoin on tavoitteena taata jokaiselle jäsenelle tasapuolinen mahdollisuus osallistua metsästykseen, metsästyskokemuksiin, sosiaaliseen kanssakäyntiin ja saaliinjakoon yhteisesti päätettyjen velvoitteiden mukaisesti.

3. Riistalaskenta

Hirvikannan kestävän verotuksen määrittämiseksi seura suorittaa hirvihavaintojen kirjauksen pyynnin aikana ja tarvittaessa suorittaa hirvien maastolaskennan. Seura osallistuu myös riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin hirvilaskentoihin yleisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

4. Yhteydenpito ja tiedottaminen

Ilmoittautuminen hirvenpyyntiin ja tiedottaminen pyynnistä suoritetaan sovittuna aikana eräkämpällä. Yhteydenpitoa varten on jäsenen ilmoitettava puhelinnumeronsa metsästyksenjohtajalle ja ryhmänsä johtajalle. Hirvenmetsästyksessä tilannetietoja toimitetaan puhelimella ja tekstiviestillä. Ennen päivittäiseen pyyntiin ryhtymistä on ryhmänjohtaja velvollinen ilmoittamaan pyynnissä mukana olevat henkilöt hirvipäällikölle. Päivän pyyntitapahtumat mm: kaadot palstatietoineen on ilmoitettava viimeistään illalla hirvipäällikölle.

5. Hirviseurueen pääsyvaatimukset ja jäsenyys

Hirviseurueeseen on ilmoittauduttava viimeistään syyskuussa pidettävässä hirvikokouksessa, jolloin myös lupamaksut on maksettava. Jäseneksi kattilakuntana pääsevät kaikki seuran jäsenet. Kattilakunnalla on vain yksi osuus lihoihin. Jälki-ilmoittautuneita ei pääsääntöisesti hyväksytä. Päästäkseen hirviporukkaan jako-osalle on jäsenellä oltava vuosikokouksen määräämät velvoitteet tehtynä.

6. Hirvenmetsästyksen johtajat

Hirvenmetsästyksen johtajan (A) valitsee vuosikokous. Ryhmänjohtajat ja varajohtajat (B) valitsee hirvikokous.

7. Hirvenkaatoluvan hakeminen

Hirvikannan hoidosta ja verotuksesta sekä pyyntilupien hakemisesta vastaa johtokunta vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

8. Hirvenpyyntiryhmä

Hirvenpyyntiryhmä muodostuu ampujista, ruhonkuljettajista ja nylkijöistä. Ryhmä pyritään saamaan samansuuruiseksi pyyntikoirien omistajien suhteessa. Pyyntiryhmät muodostetaan johtokunnan toimesta käyttäen vanhaa ryhmää. Johtokunta määrää uudet tulokkaat ryhmiin. Tarvittaessa voidaan muodostaa myös ajopyyntiryhmä.

9. Hirviluvat

Hirviluvat jaetaan tasan hirvenpyyntiin osallistuvien kattilakuntien suhteessa lupamäärään pois lukien seuran käyttöön tulevat hirvet, jotka pyydetään yhteisesti sovitulla tavalla. Mahdollinen jakojäännös käytetään myös yhteisesti sovitulla tavalla. Hirventaljat jäävät seuran käyttöön.

10. Aluejako

Seuran alue jaetaan ohjeellisiin pyyntialueisiin pyyntirauhan takaamiseksi, pyynnin tehostamiseksi ja tasaisen verotuksen aikaansaamiseksi. Hirvipäällikkö suorittaa pyyntialueen jakamisen ryhmille joko arpomalla tai muulla tavoin. Jakamisessa muullatavoin pyyntialueet ryhmien käyttöön on otettava huomioon ryhmän alueella tekemä riistanhoitotyö, alueen tuntemus ja perinteet. Alueet ovat voimassa kaksi yhtäjaksoista pyyntipäivää, jonka jälkeen alue on palautettava uudelleen arvottavaksi. Hirvipäällikkö voi tarvittaessa jatkaa ryhmälle pyyntiaikaa alueella. Metsästys aloitetaan ja hirviä etsitään omalla alueella. Jos hirvi tai haukku, siirtyy toiselle pyyntialueelle, hirvi pyritään kaatamaan. Asiasta on pyrittävä ilmoittaamaan toisen alueen pyytäjille.

11. Ampuja

Hirvenmetsästyksessä ampujana voi toimia vain seuran jäsen jolla on voimassa olevat luvat. Passissa ollessaan on ampujan selvitettävä lähimpien passitovereiden paikat ja ampumasektorit sekä noudattaa metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

12. Koirat

Pyynnissä käytetään vain seuran jäsenten omistuksessa olevia koiria. Hirvikoiran haukkuun menee vain koiran omistaja tai hänen määräämänsä henkilö. Kahden tai useamman koiran haukkuun menee vain koiran omistaja tai hänen määräämänsä henkilö, jonka koira haukun ensimmäisenä aloitti, hän myös määrää haukusta niin pitkään kuin katsoo sen tarpeelliseksi.

13. Metsästysvelvollisuus

Pyyntiryhmän jäsenen on osallistuttava metsästykseen ampujana, nylkymiehenä, ruhonkuljettajana tai muulla tavalla ryhmänsä mukana. Jako-osa arvontaan päästäkseen on pyyntiseurueen jäsenen oltava henkilökohtaisesti mukana vähintään kaksi päivää kulloinkin sovittua jako-osuutta kohti. Hirvenpyyntiryhmä huolehtii siitä, että kaadettu hirvi tulee nyljetyksi ja saatetaan riippumaan. Hirvi tuodaan aina teurasvajaan, vaikka paloiteltuna tunnistusta ja punnitusta varten.

14. Metsästys

Metsästyksessä sallitaan kaikki lailliset hirvenpyyntitavat. Pyyntiryhmällä on oikeus metsästää ryhmäkoon mukaan muodostunut hirvimäärä itsenäisesti. Ryhmä voi pyytää tarvittaessa apua pyynnin onnistumiseen muilta ryhmiltä. Valikoivaan verotukseen siirtymisestä päättää hirviseurue.

15. Saaliinjako

Saalis jaetaan jako-oikeutettujen kesken kulloinkin sovittujen jakomäärien mukaan arpomalla.

16. Hirvenpyyntioikeuden menettäminen

Yleinen kokous voi johtokunnan esityksestä määrätä jäsenen menettämään oikeuden hirven pyyntiin ja saaliin jakamiseen enintään kolmen vuoden ajaksi, jos hän on rikkonut törkeällä tavalla;

1. Seuran sääntöjä, hirvenmetsästyssääntöä tai muita päätöksiä

2. Pyyntilupaehtoja tai metsästyksenjohtajan antamia ohjeita

3. Ilman hyväksyttävää syytä jättää metsästysvelvollisuutensa täyttämättä

4. velvoitteidensa laskennassa ja kirjauksessa harhauttamalla tai väärillä tiedoilla edistää etujansa.

Hirvenpyyntiryhmä, joka väärillä henkilömäärätiedoilla ja pyyntipäivien kirjauksella, harhauttamalla edistää etujansa voi hirviporukan päätöksellä menettää pyynti- ja jako-oikeuden jäljellä oleviin hirvilupiin ja hirviluvat siirtyvät seuran käyttöön.

Hirviseurueenjäsen, joka on alkoholin vaikutuksenalaisena jahdissa mukana voi hirviporukan päätöksellä menettää pyynti ja jako-oikeuden jäljellä oleviin lupiin.

Metsästyslain tai -asetuksen mukainen rikkomus tai rikos saatetaan asianmukaisen viranomaisen tutkittavaksi.

Hirvieläinten metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan antamia määräyksiä (ML28§)

Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä (ML 28§)

Nämä säännöt on hyväksytty Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:n kesäkokouksessa 14.8.2011.

KIRJANMERKIT