YLEISET SÄÄNNÖT

SÄÄNNÖT 

 

Yhdistyksen nimi on KOILLIS-KEMIJÄRVEN ERÄMIEHET RY ja sen kotikaupunki on KEMIJÄRVI.

Yhdistys on perustettu syyskuun 15 p:nä 1963 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 

2§ Seuran tarkoituksena on harjoittaa: 

1. järkiperäistä metsästystä

2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3. metsästysampujaurheilua

4. kenneltoimintaa
 

3§ Seuran toimintamuodot 

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 

1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

2. suorittamalla riistanhoitotyötä

3. valvomalla metsästys- ja riistahoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

4. seuraamalla toimialueensa riistanhoitotyötä

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

6. kouluttamalla jäseniään

7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia sekä

8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa 

 

4§ Seuran jäsenet 

Seuran jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä johtokunnan esityksestä; 

1. seuran alueella asuvan, maata omistamattoman, hyvämaineisen henkilön

2. yli kymmenen (10) hehtaarin maan metsästysoikeuden vuokraajan ja hänen perheenjäsenensä. Johtokunta voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

3. yli kymmenen (10) hehtaarin maan metsästysoikeuden vuokraajan perikunnan jäsenet ja heidän perheenjäsenensä. Johtokunta voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

4. kaikki seuran alueella olevat maansa metsästysoikeuden vuokranneet metsästämättömät maanomistajat voivat siirtää jäsenoikeutensa yhdelle vuokrasopimuksessa nimeämälleen henkilölle. Johtokunta voi erottaa jäsenen välittömästi vuokrasopimuksen päätyttyä.

5. maattoman jäsenen siirtyessä maanomistajaksi, hänet velvoitetaan vuokraamaan maansa metsästysoikeus seuralle, jäsenyytensä säilyttämiseksi.

6.Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta ,minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hyväksyä johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä henkilö, joka on toiminut pitkään seuran puheenjohtajana ja on täyttänyt 65 vuotta.

 

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä henkilö, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti seuran toiminnassa ja on täyttänyt 65 vuotta.

 

Aikaisemmin saadut jäsenoikeudet ja jäsenetuudet säilyvät.

 

Ilmaisjäseneksi voidaan hyväksyä johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä vähintään 55-vuotias maan metsästysoikeuden vuokraaja, joka luovuttaa maansa perillisilleen ja jotka edelleen jatkavat maan metsästysoikeuden vuokrasopimusta. Johtokunta voi erottaa ilmaissäsenen välittömästi perillisen vuokrasopimuksen päätyttyä. 

 

5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Maan 10 – 200 hehtaarin metsästysoikeuden vuokraaja ja hänen puolisonsa ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Vuokrasopimuksessa on ilmoitettava puolison nimi.

 

Maan 201 – 400 hehtaarin metsästysoikeuden vuokraaja, hänen puolisonsa sekä yksi ilmaiskortti ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Vuokrasopimuksessa on ilmoitettava puolison nimi.

 

Maan 401 – 600 hehtaarin metsästysoikeuden vuokraaja, hänen puolisonsa sekä kaksi ilmaiskorttia ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Vuokrasopimuksessa on ilmoitettava puolison ja kahden ilmaiskorttilaisen nimi.

 

Perikunta katsotaan yhdeksi maan metsästysoikeuden vuokraajaksi. Vuokrasopimuksessa on perikunnan ilmoitettava liittymis- ja jäsenmaksusta vapautettavan perikunnan jäsen ja hänen puolisonsa nimi.

Yllä olevat hehtaarimääriin perustuvat vapaajäsenyydet koskevat myös perikuntaa. Vuokrasopimukseen nimetään kyseessä olevat henkilöt.

 

Metsästämätön maan metsästysoikeuden vuokraaja siirtäessään jäsenoikeuden nimetylle henkilölle, on nimetty henkilö vapautettu liittymis- ja jäsenmaksusta.

Yllä olevat hehtaarimääriin perustuvat vapaajäsenyydet koskevat myös metsästämättömän maan metsästysoikeuden vuokraajaa. Vuokrasopimukseen nimetään kyseessä olevat henkilöt.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksusta.

 

6§ Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Maan metsästysoikeuden vuokrauksen irtisanominen johtaa jäsenoikeuden menettämiseen kaikilta kyseisen sopimukseen liittyviltä jäseniltä. 

 

7§ Seurasta erottaminen 

Seuran kokous voi erottaa jäsenen joka;

1.         Laiminlyö näissä säännöissä mainitun liittymis- tai jäsenmaksun suorittamisen kahdelta peräkkäiseltä metsästyskaudelta.

2.         Toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti.

3.         Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, tai

4.         Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

 

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- helmikuussa ja kesäkokous heinä- elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen saatetaan jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisessa kokouksessa määräämässä lehdessä.

 

9§ Talvikokousasiat 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2.   todetaan kokouksen laillisuus

3.   hyväksytään työjärjestys

4.   esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5.   päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6.   toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali, joka 3 vuosi.

7.   toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

8.   toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

9.   vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

10. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

11. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

12. valitaan tarpeelliset jaostot.

13. valitaan SML- Lapin piirin kokousedustaja ja varajäsenet.

14. hyväksytään seuran uudet kunniajäsenet.

15. hyväksytään seuran uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

16. päätetään ilmoitus-sanomalehti.

17. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

18. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

19. päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia jäseniä edustetaan.

20. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

21. päätetään haettavasta hirvilupamäärästä.

22. päätetään seuralle kuuluvasta hirvimäärästä.

23. päätetään maan metsästysoikeuden vuokraajille jaettavasta hirvien määrästä.

24. päätetään hirvenpyynnin aloittamisajankohdasta.

25. käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


10§ Kesäkokousasiat 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä ja käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. todetaan kokouksen laillisuus.

3. hyväksytään työjärjestys

4. päätetään rauhoitusalueista

5. päätetään saaliskiintiöistä.

6. päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueella tulevana metsästyskautena.

7. päätetään vieraslupamaksujen suuruudesta

8. hyväksytään seuran uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla. 

 

11§ Seuran ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokuntakatsomo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty

 

12§ Pöytäkirjan pitäminen 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja valittujen tarkastajien tarkastettava. 

 

13§ Seuran päätöksenteko järjestys 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella ilmaisjäsenellä ja maksunsa kokoukseen mennessä maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§ Seuran tili- ja toimintavuosi 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15§ Seuran johtokunta ja sen erovuoroiset 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seurana edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kolmeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut seitsemän (7) jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä paitsi joka kolmas erovuoro kolme jäsentä. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§ Päätösvaltaisuus 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

 

17§ Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

 

18§ Johtokunnan tehtävät 

Johtokunnan tehtävä on erityisesti: 

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3.   suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa, sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4.   kutsua koolle seuran kokoukset, valmistaa niistä esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.

5.   hoitaa huolellisesti seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta. Laatia seuran tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.

6.   tehdä aloitteita ja ehdotuksia seuran kokouksille toimenpiteistä seuran tehtävien täyttämiseksi.

7.   ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksen vartijat.

8.   nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin ellei seuran vuosikokous ole toisin päättänyt.

9.   toimitta seuran kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin.

10. pitää seuran jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.

11. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

12. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

13. hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

14. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.

15. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.

16. valmistella ja tehdä vuosittainen hirvilupahakemus riistanhoitoyhdistykselle.

17. ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle jäävän hirvikannan suuruus hirvenmetsästyksen päätyttyä.

18. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19§ Seuran metsästyssäännöt 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirviseurueen säännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksessa.

 

20§ Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle ja SML- Lapin piirille.

 

21§ Muuta 

Muutoin noudatettakoon mitä laissa on yhdistyksistä säädetty.   

Nämä säännöt on rekisteröity 21.08.2015

KIRJANMERKIT